statut i članstvo

 


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), te članka 20. Statuta, Skupština Udruge za izučavanje i promoviranje narodnih običaja i glazbe, održana 30. svibnja 2015., donijela je

S T A T U T

UDRUGE ZA IZUČAVANJE I PROMOVIRANJE NARODNIH OBIČAJA I GLAZBE – „POTEPUHI IZ ZAGREBA“

I.

OSNOVNE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu; sjedištu; o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženkom rodu, odnose se jedanko na muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv Udruge je:                   Udruga za izučavanje i promoviranje narodnih običaja i glazbe – „Potepuhi iz Zagreba“.

Skraćeni naziv Udruge je:      UIPNOG „Potepuhi iz Zagreba“

Sjedište Udruge:                    Čileanska 3, 10090 Zagreb-Susedgrad.

Članak 4.

Udruga djeluje na prostoru Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Udruga za izučavanje i promoviranje narodnih običaja i glazbe – „Potepuhi iz Zagreba“ (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je nestranačka, dobrovoljna i neprofitna pravna osoba od javnog interesa.

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: “UIPNOG – Potepuhi iz Zagreba”.

U sredini pečata nalazi se ilustracija lika Petrice Kerempuha.

Članak 6.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju izučavanja i promoviranja hrvatske tradicijske kulture te uključivanja mladih u njegovanje kulturnog nasljeđa.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, te kulture i glazbe.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • planiranje rada Udruge radi izučavanja i promoviranja hrvatske tradicijske kulture;
 • izučavanje hrvatskih narodnih običaja i glazbe, težišno s prostora sjeverozapadne Hravtske te narodnih običaja hrvata iz susjednih zemalja;
 • organiziranje programa, projekata i aktivnosti kulturnog, edukativnog i/ili zabavnog sadržaja (manifestacije, izložbe, natjecanja, smotre, festivali i dr.) radi njegovanja i promoviranja hrvatske tradicijske kulture i glazbe, te uključivanja mladih u očuvanje tradicije i kulture;
 • organiziranje edukativnih radionica za djecu i mlade pod stručnim vodstvom u skladu sa zakonom;
 • razvijanje i organiziranje programa i projekata kao izvaninstitucionalnog oblik odgoja i obrazovanja djece i mladih (radionice, seminare, tribine, natjecanja i sl.), sa ciljem uključivanja mladih u očuvanje kulturog nasljeđa;
 • razvijanje i organiziranje projekata i programa u kulturi kao proizvoda u turizmu;
 • organiziranje proba koje imaju za cilj stvaranje i uvježbavanje programa kojima će se promovirati narodni običaji s pripadajućom glazbom u zemlji i u inozemstvu;
 • prikupnjanje usmenih, notnih i tonskih zapisa narodnih običaja i pripadajuće glazbe težišno s prostora sjeverozapadne Hrvatske;
 • obrada prikupljenih zapisa narodnih običaja i glazbe, te audio i video snimanje  na nove audio-video medije;
 • izdavanje trajnih dokumentarnih, tonskih i video zapisa te knjiga i časopise iz područja svoje djelatnosti u skladu sa Zakonom;
 • suradnja sa srodnim društvima i neprofitnim organizacijama u zemlji i u inozemstvu;
 • razvijanje programa međunarodne suradnje;
 • izrada i prijava programa i projekata te aktivnosti iz djelatnosti Udruge prema objavljenim javnim pozivima (natječajima) nadležnih tijela u RH i EU;
 • poticanje i provođenje aktivnosti revitalizacije moralnih vrijednosti društva;
 • poticanje aktivnosti  i organiziranje programa/projekata koji imaju za cilj djelovati preventivno na negativne pojave u društvu;
 • poticanje i provođenje aktivnosti za volontiranje građana;
 • provođenje humanitarnih aktivnosti;
 • moralno, etički i odgojno djelovati na mlade i ukupno članstvo kao i na korisnike programa Udruge kroz ukupnu djelatnost;
 • prikazivanje rezultata Udruge putem javnih nastupa, informacijskih te pisanih medija;
 • skrbiti o održavanju, korištenju i upravljanju inventarom Udruge.

Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine:

 • putem web stranice Udruge i društvenih mreža,
 • putem tiskanih, audio i video medija,
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem interneta, društvenih mreža, elektroničnih medija ili na drugi prikladan način,
 • pisanim izvješćima tijekom održavanja godišnje Skupštine Udruge.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Udruga može imati redovne, počasne i podupirajuće  članove.

Redovnim članom može postati svaka punoljetna osoba s punom poslovnom

sposobnošću koja se izjasni da želi, može i hoće aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasnim članom može postati svaki redovni član Udruge koji je kroz razdoblje više

od 8 (osam) godina časno i odgovorno doprinosio razvoju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Podupirajućim članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba s punom poslovnom sposobnošću te pravna osoba koja se izjasni da nije u mogućnosti aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge ali može na druge načine pružati pomoć i potporu u djelovanju Udruge.

Redovnim i podupirajućim članom može postati i osoba koja nije punoljetna, sukladno Zakonu o udrugama u RH.

Članak 11.

Odluku o prijemu novih redovnih i podupirajućih članova donosi Upravni odbor na prijedlog najmanje 3 (tri) redovna ili počasna člana.

Članom Udruge postaje se javnim glasovanjem većine nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 12.

Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku, te sadrži:

 • ime i prezime člana
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • datum rođenja
 • adresa stanovanja
 • kontakt telefona
 • adresa elektroničke pošte
 • datum pristupanja udruzi
 • podaci o obnašanju funkcije u tjelima upravljanja
 • evidencija pohvala i priznanja;
 • kategorija članstva (redovni/počasni/podupirajući);
 • datum i razlog prestanka članstva u Udruzi.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Visinu članarine javnim glasovanjem većine nazočnih članova određuje Skupština

Udruge.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su:

 • puno pravo odlučivanja o radu i razvoju
 • birati i biti birani u upravljačka tijela
 • davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom upravljačkih tijela
 • odgovorno izvršavati preuzete obveze
 • čuvati inventar i materijalna dobra
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 • redovno plaćati članarinu

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova su:

 • promoviranje i zaštita interesa Udruge
 • predlaganje načina djelovanja Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • pomoganje razvoja Udruge u skladu sa zakonom.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje isključivanjem iz članstva ili opoziva s funkcije:

 • dragovoljnim istupom
 • neizvršavanjem preuzetih obveza
 • narušavanjem interesa i ugleda Udruge
 • djelovanja protivno ovom Statutu i odlukama upravljačkih tijela
 • nepažnjom uzrokovane štete na inventaru i materijalnim dobrima
 • neplaćanjem članarine.

Članak 17.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana ili opozivu s funkcije donosi Upravni odbor.

Članak 18.

Upravni odbor može redovnom i počasnom članstvu izreći stegovne mjere:

 • pismene opomene
 • privremeno ili trajno isključenje iz Udruge i/ili opoziv s funkcije u Udruzi.

Članak 19.

Isključeni i/ili opozvan član s funkcije ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 20.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice i mreže, kao i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština javnim glasovanjem većine članova nazočnih na Skupštini.

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 21.

Spor/sukob interesa u Udruzi prisutan je ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Sporove i sukobe interesa nastalih u Udruzi (u prvom stupnju) rješava Upravni odbor Udruge.

Članak 22.

U nemogućnosti rješavanja spora/sukoba u prvom stupnju, Upravni odbor od članova Skupštine imenuje Arbitražno vijeće koje u rješavanju spora/sukoba na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Sastav vijeća i mandat, kao i način odlučivanja vijeća uređuju se posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština Udruge.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 23.

Upravljačka tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni, počasni i podupirajući članovi

Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 25.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 26.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 27.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvat će je predlagatelj koji je dužan izraditi prijedlog dnevnog reda, te odrediti mjesto i datum održavanja sjednice.

Članak 28.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu Udruge sazivaju najmanje 3 (tri) člana Udruge, koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 29.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi Tajnik ili u njegovoj odsutnosti redovni član izabran javnim glasanjem većine nazočnog članstva na sjednici.

Zapisnik potpisuje zapisničar, predsjednik Udruge  i 1 (jedan) ovjeravatelj zapisnika imenovan prije početka sjednice.

Zapisnik sa sjednice trajno se čuva u arhivi Udruge.

Članak 30.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 31.

Skupština udruge:

 • daje smjernice za rad i utvrđuje politiku rada,
 • usvaja statut i njegove izmjene i dopune,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava članove upravljačkih tijela,
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • donosi pravilnik o radu Arbitražnog vijeća,
 • imenuje i razriješava likvidatora Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke Upravnog odbora o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost upravljačkih tijela.

 UPRAVNI ODBOR

 Članak 32.

 Upravi odbor je tijelo upravljanja Skupštine Udruge.

Upravni odbor sačinjavaju:

 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik
 • Predsjednik NO

Upravni odbor može biti proširenog sastava iz redova članstva, gradske, lokalne i/ili mjesne samouprave, partnera i/ili vanjskih suradnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi Tajnik ili u njegovoj odsutnosti jedan od članova Upravnog odbora izabran javnim glasanjem većine nazočnog članstva na sjednici.

Zapisnik potpisuje zapisničar, predsjednik Udruge i 1 (jedan) ovjeravatelj zapisnika imenovan prije početka sjednice.

Zapisnik sa sjednice trajno se čuva u arhivi Udruge.

Upravni odbor bira se na rok od 4 godine.

Članak 33.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na inicijativu najmanje 1 (jednog) člana Upravnog odbora.

U pozivu za sazivanjem Upravnog odbora Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 34.

Sjednicama Upravnog odboru predsjedava Predsjednik ili Dopredsjednik Udruge.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 35.

Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična večina svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi večinom glasova nazočnih članova.

Članak 36.

Upravni odbor:

 • provodi smjernice Skupštine,
 • predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta,
 • priprema prijedlog godišnjeg izvješće o radu Udruge i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
 • priprema plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • donosi odluke o prijamu novih članova te odluku o isključenju člana iz Uduge, odnosno opozivu člana s funkcije u upravljačkim tijelima o čemu obavještava Skupštinu na prvoj sjednici,
 • kontinuirano nadzire materijalno-financijsko poslovanje,
 • rješava nastale sukobe i sporove u prvom stupnju,
 • imenuje članove Arbitražnog vijeća,
 • donosi odluke i druge akte za koje ga ovlasti Skupština,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 37.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 38.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora i Skupštinom,
 • vodi poslove Udruge sukladno odredbama statuta, godišnjim planovima i odlukama donesenim na Upravnom odboru i sjednici Skupštine,
 • predlaže Skupštini na razmatranje i usvajanje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,
 • predlaže na usvajanje Skupštini prijedlog rada i financijski plan za narednu godinu,
 • odgovoran je za podnošenje izviješća o radu i financijskog izvješća Skupštini na razmatranje i usvajanje za prethodnu godinu,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • kontinujirano nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom gradskom uredu u Gradu Zagrebu koji vodi Registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 39.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

DOPREDSJEDNIK

 Članak 40.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

TAJNIK

Članak 41.

Tajnika Udruge iz sastava redovnog članstva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih i matrijalno-financijskih poslova.

Tajnik vodi Registar članova u elektroničkom i pisanom obliku te Popis nepokretne i pokretne imovine (opreme i sredstava) Udruge.

Tajnik vodi evidenciju održavanja sjendica i trajno čuva u arhivi zapisnike sa sjednica.

Članak 42.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Upravni odbor donosi odluku o osnivanju stalnog ili povremenog radnog tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća i  vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

NADZORNI ODBOR

 Članak 42.

Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu: NO) čine 2 (dva) člana sastavljena od redovnog i počasnog članstva Udruge: Predsjednik NO i 1 (jedan) član.

NO nadzire i usmjerava rad Udruge u materijalno-financijskom i zakonskom dijelu.

Predsjednik NO član je Upravnog odbora.

Mandat osoba izabranih u NO traje 4 godine.

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 Članak 43.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa, projekata i aktivnosti iz državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne, gradske, lokalne i mjesne samouprave te fondova i/ili iz tuzemstva i inozemstva,
 • temeljna i specifična tehnička sredstva i oprema,
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva Udruge kroz obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 44.

Temeljna i specifična tehnička sredstva i opremu Udruga stjeće u skladu sa Zakonom.

Za sredstava i opremu koju Udruga stjeće za svoj rad Tajnik vodi posebnu evidenciju.

Članak 45.

Vlastita sredstva i oprema koju članovi Udruge te vanjski suradnici koriste za rad Udruge ne smatra se imovinom Udruge.

Za korištenje vlastite opreme i sredstava u održavanju aktivnosti/programa i projekata Udruge članovima i vanjskim suradnicima može se isplatiti financijska naknada.

O visini financijske naknade kao i opravdanosti korištenja vlastitih sredstava i opreme odluku donosi Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Članak 46.

Za svoj rad članovi Udruge i vanjski suradnici mogu ostvariti povrat  stvarnih troškova nastalih radi pripreme i održavanje aktivnosti Udruge.

O visini povrata stvarnih troškova odluku donosi Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Za pripremu i održavanje aktivnosti Udruge mogu se koristiti vanjske – ugovorne usluge.

Za usluge vanjskih suradnika mogu se isplaćivati naknade i plaćanja u skladu sa zakonom.

Odluku o isplaćivanju naknade – plaćanja vanjskim suradnicima donosi Upravni odbor u skladu sa zakonom ili posebno tijelo osnovano radi provođenje određenog programa/projekta ili aktivnosti.

Članak 48.

Udruga u obavljanju svojih djelatnosti može ostvarivati dobit.

Ostvarena dobit koristiti će se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, odnosno za ostvarivanje ciljeva utrvđenih Statutom u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Članak 49.

Predsjednik i Dopredsjednik ovlašćuju se za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata.

Članak 50.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 51.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti srodnoj udruzi, društvu ili klubu s prostora djelovanja Udruge.

Odluku o prestanku postojanja većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine donosi Skupština.

Članak 52.

Likvidatora Udruge imenuje i razrješava Skupština.

Likvidator Udruge nema mandat.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga RH.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti:

 • dosadašnji Statut Udruge za izučavanje i promoviranje narodnih običaja i glazbe – „Potepuhi iz Zagreba“, usvojen na Osnivačkoj Skupštini 6. studenog 2002. godine;
 • Izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini 12. siječnja 2004. godine;
 • Izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini od 26. siječnja 2007. godine, te
 • Izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini od 26. ožujka 2014. godine.

Članak 54.

Statut Udruge donosi se na Skupštini.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 55.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje ostalih akata daje Predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge:
Marijan Podhraški, dipl.polit.

U Zagrebu, 30. svibnja 2015. god.

Da je Statut UIPNOG-a “Potepuhi iz Zagreba” u skladu sa Zakonom o udrugama (“NN” br. 74/14) ovjerio je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (KLASA: UP/l-230-0212015-0211343, URBROJ: 251-07-11-15-2)  31. srpnja 2015. godine.

GALERIJA

Foto-zapisi s nekoliko događanja održanih u organizaciji UIPNOG-a “Potepuhi iz Zagreba”, od 2003. do danas…

KONTAKT

logo Potepuhi_zalazak sunca
458656_308478619215634_1137226742_o
GRAD ZAGREB